Röhsska museets samlingar och historia

Projektets syfte är att dokumentera, sammanställa och analysera Röhsska museets historia, bakgrund och framväxt utifrån relevanta och aktuella humanistiska perspektiv med särskilt fokus på hur museet format synen på form & design. Fokus läggs på skärningspunkten mellan frågor om kulturarv, historiebruk, vetenskapsteori och Röhsska museets insamlingspolicy vid 1900-talets början. Projektet Röhsska museet – samlingar och historia bidrar till att tillgängliggöra museihistoriska arkiv och samlingar för forskare och publik och bidrar till museipersonalens egen kunskapsuppbyggnad. Studien lägger grunden till en djupare förståelse för var museet befinner sig idag och vart det är på väg. En undersökning och analys av Röhsska museets historia ger vidgade perspektiv på museets verksamhet då och nu och visar hur museets historia är en del av Göteborg och inte minst en viktig förbindelselänk mellan öst och väst i form av de omfattande och internationellt intressanta östasiatiska samlingarna.