Utgivning av August Strindbergs Samlade Verk

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk innehåller alla verk som Strindberg fullbordade. Det är fråga om romaner, noveller, dramer, dikter, essäer och tidningsartiklar, sammanlagt cirka 150 texter, som publiceras i 72 volymer. Här finns de kända romanerna Röda rummet och Tjänstekvinnans son samt dramerna Fröken Julie och Ett drömspel men också artiklar om teater, konst, språk och naturvetenskap. Utgåvan, som vänder sig till både allmänheten och forskarvärlden, utgår ifrån Strindbergs egna manuskript. På detta sätt kan Strindbergs intentioner tas tillvara och en mångfald tidigare tryckfel och censuringrepp åtgärdas. I varje textvolym kompletteras Strindbergs texter med fylliga kommentarer som beskriver verkens tillkomst och mottagande. Dessutom ingår ord- och sakförklaringar, vilka gör texterna mer tillgängliga för en nutida publik. I särskilda textkritiska kommentarer dokumenteras hur texterna har etablerats. Här redogörs också för originalmanuskript och förstaupplagor, varianter och utkast, i många fall återges även texter som har med det aktuella verket att göra, såsom Strindbergs egna översättningar eller utkast. Utgåvan kompletteras av en registervolym för att läsarna lätt ska kunna återfinna verken som ingår i de olika volymerna. Alla Strindbergs Samlade Verk ska publiceras i den nätbaserade Litteraturbanken (www.litteraturbanken.se), där åtskilliga verk redan finns fritt tillgängliga tillsammans med många andra svenska skönlitterära texter.