Arkitekter i Göteborg under hundra år. Kvinnor tar plats på 1900-talet

Göteborgs arkitekturhistoria de senaste hundra åren har präglats av en stor skara högskoleutbildade arkitekter. Under tidigt 1900-tal utövades yrket enbart av män, medan idag drygt hälften av alla arkitekter i Sverige är kvinnor. Forskningsprojektet har arbetstiteln Arkitekter i Göteborg under hundra år. Kvinnor tar plats på 1900-talet. Det är en fortsättning på den forskning som 2013 presenterades i boken Arkitekter och fasader. Göteborg 1850–1920. Brytpunkten 1920 motiveras av att kvinnor trädde fram som arkitekter i Sverige detta årtionde. Arkitektyrkets utveckling och stadens arkitekturhistoria under hundra år kommer att belysas genom fokus på ett trettiotal arkitekter, alla kvinnor, vars verksamhet präglat Göteborg. Genom arkivforskning och djupintervjuer framställs ett antal korta yrkesbiografier. Pionjärer som Dagmar Hall, Anna Lous Mohr och Ingrid Wallberg har skymtat i tidigare forskning, medan Ingegerd Ågren (f. 1922) och hennes långa verksamhet med början på 1940-talet återstår att lyfta fram. Det finns ytterst lite skrivet om kvinnors arkitektverksamhet i Göteborg under de senaste femtio åren. Flera av de yngsta arkitekterna i studien, kommer sannolikt att vara aktiva långt efter Göteborgs 400-årsjubileum 2021.