Liljestenar och stavkorshällar under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet

Ansökan avser finansiering av slutförandet av min avhandling som utgår från ett medeltida material benämnt liljestenar och stavkorshällar. I dagsläget återstår viss textproduktion och textredigering, cirka sex månaders arbete, för att färdigställa avhandlingen för tryck och ventilering. De kapitel som omfattar inledning och forskningshistorik, teori och metod samt de tre analyserande kapitlen är i princip färdigskrivna. Liljestenar och stavkorshällar är gravhällar, oftast i sandsten med bilder i form av växtrankor, livsträd och stavkors. Stenarna kan knytas till de äldsta medeltida stenkyrkorna och kan dateras till 1100- och 1200-talen. Istället för att som tidigare förstå dem utifrån konsthistoriska aspekter diskuterar jag stenhällarna som ett arkeologiskt material. Liljestenar och stavkorshällar tillför inte enbart kunskap om medeltidens bildvärld och konstuttryck. Som gravmonument ger de även kunskap om sociala förhållanden, hur man såg och förhöll sig till döden och de döda och hur gravmonument och kyrkplats spelade en aktiv roll i sociala strategier och formerandet av sociala grupperingar i det medeltida samhället. En viktig fråga att diskutera har därför varit varför det blev det så betydelsefullt för en viss grupp människor under 1100- och 1200-talen att uttrycka sin identitet genom dessa specifika gravmonument.