Guldets tid och Offerplats Finnestorp

Under 2000–2004 och 2008–2012 utfördes forskningsundersökningar vid Offerplats Finnestorp. En plats som visar sig innehålla ett fyndmaterial som tillhör kategorin – ”de finaste och mest utsökta föremålen från Sveriges förkristna tid” och den tillhör en av de viktigare lämningarna från Nordens förhistoria. Vid Offerplats Finnestorp har återkommande krigare på krigare offrats tillsammans med sina stridshingstar och värdefulla vapen. Dessa mäktiga män vars vapenarsenal utgjordes av praktfulla förgyllda svärd, lansar och guldskinande hästutrustningar. Praktföremål som är av kunglig valör, tillverkade av det dåtida Europas skickligaste hantverkare. I det pågående forskningsarbetet ingår internationella jämförelser samt publicering av forskningsarbetet i form av större vetenskapligt bokverk och populärvetenskaplig bok. Under 2013 påbörjades ett analysarbete kring metallföremålen från Finnestorp. Under 2015 färdigställdes de första analysresultaten av metallföremålen från Finnestorp. Dessa berörde metallanalyser respektive blyisotopanalyser. Metallanalyserna visar att föremålen är tillverkade av synnerligen hantverksskickliga smeder. Isotopanalyserna visar att de använda malmerna sannolikt kommer från delar av de brittiska öarna. Under 2016 kommer den första bokvolymen publiceras om Finnestorp. Det är praktverket – Föremålen i centrum.