Hur begriplig är historien?

Samhället förändras i ett allt snabbare tempo. Med ökad kunskapsproduktion, informationsspridning och specialisering ställs undervisningen i historia i skolan inför stora utmaningar. Eleverna förväntas inte bara lära sig historiska fakta, de förväntas även kunna tillämpa och värdera fakta, exempelvis genom att förklara och bedöma olika tolkningar av skeenden i det förflutna. I mitt avhandlingsprojekt studeras elevers lärande i historia i klassrummet. Syftet med projektet är att erhålla ny kunskap och ökad förståelse för relationen mellan undervisning och inlärning i historia i skolan. Jag har särskilt intresserat mig för lärandet kring historiska förklaringar och elevernas förståelse av historiska drivkrafter. Min forskning baseras på omfattande egna fältstudier och analys av elevuppgifter. Under en hel termin har jag följt och dokumenterat historieundervisningen i en mellanstadieklass då de studerat järnåldern och vikingatiden. Genom att dokumentera och följa elevernas lärande under en längre sammanhängande period möjliggörs djupanalys och beskrivning av vilka konkreta möjligheter och svårigheter som elever och deras lärare möter i klassrummet. Forskningen om historieundervisning och lärande i skolan, särskilt i de lägre årskurserna, är eftersatt. Mina resultat är direkt tillämpbara för att stärka och vidareutveckla historieundervisningen i skolan. Det ger mitt projekt akademisk relevans och konkret betydelse för skolan.