Martin Fritz’ skrifter – en kommenterad bibliografi

Martin Fritz’ vetenskapliga verksamhet sträcker sig över mer än femtio år. Han har lyckats kombinera strikta vetenskapliga krav med en språklig form som kan engagera en bred läsekrets. Ämnessfären är vid men innefattar i huvudsak industri- och näringslivshistoria, ekonomi och handel. Till detta skall läggas allmän historia, stiftelse- och organisationshistoria och mycket annat. Mycket är förankrat i Västsverige men behandlar även förhållanden med både nationell och internationell bärighet. Bibliografin är tänkt att disponeras tematiskt med inledande översiktliga kommentarer, författade av Martin Fritz. Detta gör den illustrerade bibliografin, som kommer att uppta cirka 100 publicistiska moment, till något mer än en ”katalog”.