Museiskapanden på det svenska konstfältet vid 1900-talets mitt

Projektet ”Museiskapanden på det svenska konstfältet vid 1900-talets mitt. En undersökning av konst, konstsamlingar, konstens betydelse och sociala funktion” syftar som titeln anger till en undersökning av de många museer av olika slag som grundades i Sverige mellan ca 1930 och 1960. Undersökningen har ett huvudfokus i eventuella samband mellan Prins Eugens Waldemarsuddes öppnande 1948 och Moderna Museets 1958. Waldemarsudde kan per definition betraktas som Sveriges första museum för modern och samtida konst, var det därför som det av konstlivets aktörer så eftertraktade moderna konstmuseet dröjde? Dessa två museer är därtill exempel på två olika grundanden: det enskilda och det offentliga. Parallellt med detta instiftas ett flertal länsmuseer och andra donatorsmuseer slog upp sina dörrar för allmänheten. Många av dessa innehåller konstsamlingar och vissa lägger stort fokus just vid konsten. Vilken betydelse har konsten i de kulturhistoriska museerna, och vilken social funktion tillåts de få? En annan fråga av vikt för undersökningen är museernas roll idag, och då särskilt donatorsmuseerna – är de ännu relevanta eller har dess innehåll spelat ut sin roll? Svenskt konstmuseiväsende är ett till stora delar outforskat område och det konstsociologiska perspektiv som denna undersökning använder sig av kommer att ge resultat både för grundläggande kunskap på området och fungera som en bas för vidare analys av konstmuseernas roll i samhället igår, idag och imorgon.