De Svenska Historiedagarna 2017

Intresset för historia är starkt och ökande. Behovet av ett fördjupat historiemedvetande framhålls ofta, inte minst i debatter om skolans uppgift och i samband med samhällsfrågor som står i centrum för den aktuella politiska diskussionen. De Svenska Historiedagarna arbetar för att genom årliga konferenser främja detta historieintresse. Syftet är att upprätthålla Historiedagarna som en mötesplats för företrädare för den historiska forskningen, praktiker inom museivärlden och arkivinstitutionerna, historielärare och en historieintresserad allmänhet. Ambitionen är därför att presentera ämnen och forskning på ett sätt som håller hög kvalitet men som också är tillgängligt för deltagare utan fackutbildning. Det långsiktiga målet är att med lärare och andra yrkesföreträdare som kanaler öka de historiska kunskaperna hos allmänheten i stort, inte minst de yngre generationerna. För åtskilliga historielärare är Historiedagarna den främsta möjligheten för fortbildning, i synnerhet vad det gäller återknytande av kontakter med forskarvärlden, och för fackhistorikerna innebär detta forum en möjlighet att tillgängliggöra nya forskningsresultat.