Fisken i forskningen

Boken Fisken i forskningen tar sin geografiska utgångspunkt i Västsverige samt områdets naturliga interaktion med havsområdena Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och Atlanten samt tillhörande kustbygder.

Det västsvenska och tvärvetenskapliga perspektivet på fiskets historia öppnar upp ett forskningsområde som varit eftersatt sedan andra världskriget. De stora sillfiskeperioderna har uppmärksammats, men fiskets historia är mer komplex och kännetecknas av rörlighet och anpassning samt förmågan att klara omfattande konjunktursvängningar.

Fortfarande utgör Olof Hasslöfs avhandling Svenska västkustfiskarna: studier i en yrkesgrupps näringsliv och kultur från 1949 standardverket för fiskets historia. Hasslöfs arbete är encyklopediskt detaljerat vad gäller fiskets betydelse för samhällsorganisation och värderingar. Dock saknas ett nytt problematiserande och mångvetenskapligt perspektiv på fiskets historia som lyfter fram betydelsen av de många och avgörande kopplingarna som finns mellan länder runt Västerhavet.

Publikationen kommer att lyfta fiskets praktiker samt hur fiskarna själva uppfattat sin arbetssituation. I samma anda vill publikationen också lyfta genusperspektivet och behovet av att i forskningen lyfta fram bland annat kvinnans roll i den maritima kulturen.

Det är hög tid att fiskets problem blir belysta från skilda ämnesperspektiv och att kunskapen kring det mångfacetterade arkivmaterialet vidgas.