Botulf från Gottröra och jakten på kättare i den europeiska periferin

Botulf från Gottröra (d. 1311) är såvitt vi vet den ende som avrättades för kätteri under den svenska medeltiden. Det enda dokument som vittnar om Botulfs öde är hans dödsdom utfärdad av ärkebiskop Nils Kettilsson, men denna text innehåller viktig information om inkvisitionsförfarandet och hur en kättare uppfattades i Sverige under 1300-talets början. Trots att Botulfs fall är välkänt bland svenska historiker finns det endast ett fåtal studier som analyserar källtexten ingående, och dessa är endast tillgängliga för en svenskspråkig publik.

Mitt projekt undersöker Botulfs dödsdom utifrån de senaste decenniernas forskning om medeltida kättarrörelser. Jag undersöker särskilt hur kättaren Botulf konstrueras i denna text utifrån litterära och retoriska temata som existerade i medeltida antikättersk litteratur. Jag visar även hur förfarandet inspirerades av kontinental praxis och i vilka avseenden det avvek från denna. En jämförelse av Botulfs fall med liknande fall i den europeiska periferin visar även på de samband som finns mellan fall av kättarprocesser utanför de områden där inkvisitionen huvudsakligen var verksam. Till artikeln bifogas källtexten på latin med en engelsk översättning för att göra denna unika händelse i svensk historia tillgänglig för internationella forskare och studenter.