Historisk rekonstruktion av Göteborg år 1713

År 1917 påbörjade andre stadsingenjör Arvid Södergren arbetet med att producera ett Historiskt Kartverk över Göteborg, som skildrar stadens utveckling från grundläggandet till år 1923, då staden firade sitt 300-årsjubileum. I kartverket ingår en karta som visar det ungefärliga utseendet på stadens tomter och delar av bebyggelsen under 1790-talet, vilket gör kartan till den enda representationen av alla stadens tomter under 1700-talet. Är det idag inför Göteborg 400-årsjubileum möjligt att producera en liknande karta över Göteborgs tomter och bebyggelse under tidigt 1700-tal? Syftet med följande projekt är att visuellt rekonstruera Göteborgs tomter och bebyggelse under början av 1700-talet. Mellan år 1717 till 1721 producerade första stadsingenjör Johan Eberhard Carlberg ett hundratal mindre tomt- och kvarterskartor över Göteborg. Kartorna är fragmentariska och svårtolkade, men går i kombination med samtida skriftliga och visuella källmaterial att använda för att sammanställa en representation av stadens utseende under början av 1700-talet, grundat på empirisk forskning. Resultatet inom projektet skapar förutsättningarna att bedriva fördjupad mikrohistorisk forskning om kulturell, ekonomisk och social variation i Göteborgs stadskärna, med en nyskapande metodik som kan bidra till att utveckla stadens historia. Projektet kommer att presenteras i en bokpublikation där metoden för att rekonstruera stadens utseende beskrivs i detalj.