Store Frigård

På 1950- och 1960-talen undersöktes ett osedvanligt stort gravfält vid Store Frigård på Bornholm, som var i bruk ca 500 f.Kr. till ca 400 e.Kr. (förromersk och romersk järnålder). Sammanlagt undersöktes mer än 1200 anläggningar, merparten gravar, med en stor mängd föremål. På en del av föremålen finns textilrester och det finns även kvarlevor av människorna i form av brända ben. Nästan alla individer hade kremerats. Tyvärr avled den arkeolog som ledde undersökningen i förtid och ännu finns ingen samlad analys eller publikation av det rika materialet. Store Frigård är värdefullt för kunskap om förromersk och romersk järnålder i södra Östersjöområdet. Därför har det tagits initiativ till ett projekt som ska resultera i en vetenskaplig publikation inom de närmsta åren. Bornholm är rikt på fynd, liksom de andra stora öarna i Östersjön. Materialet från Store Frigård har intressanta paralleller, inte minst i Skåne, på Öland och Gotland. Öarna har varit betydelsefulla för kontakter över Östersjön, vilket speglas i gravskick och gravgåvor, som har drag av omgivande regioner. En viktig fyndkategori är keramiken. Det finns lerkärl från omkring 340 gravar. Keramiken ger stora möjligheter att datera enskilda gravar, visa de förändringar som sker i gravseder och att diskutera kontaktmönster i Östersjöområdet.