Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i digitala fangemenskaper

Fankulturer är ett utbrett fenomen inom sociala medier och har under de senaste decenniet kommit att bli ett allt viktigare sammanhang för läsare som vill mötas och samtala om litteratur. Avhandlingsprojektet Tillsammans i Engelsfors, är den första större studien av svensk fangemenskap om svensk litteratur, närmare bestämt Engelforstrilogin av Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg (2011–2013). Projektet ringar in en populärkulturell praktik som idag engagerar allt fler, framför allt unga läsare och publiker till att inta ett aktivt förhållningssätt till den kultur de konsumerar. Avhandlingen behandlar material publicerat under 2010-talet, och därmed fångar studien upp de nya former för kommunikation och socialt umgänge som digitaliseringen och framför allt de sociala medierna möjliggjort. Delandet av användarnas egna texter, bilder och filmer utgör en viktig struktur. Inom fankulturen finns en särskild tradition av sprida egna kreativa konstverk (exempelvis fanart, fanfiction och fanvids), skapade med inspiration av den fiktiva världen. En praktik som gynnats av den digitala infrastrukturen. Förutom en mer övergripande kartläggning av kommunikativa mönster inbegriper avhandlingsprojektet även närläsningar av fansen egna konstverk och kollektiva fiktionsskapande. Läsningarna tar utgångspunkt i fanspecifika genrer som ”shipping” och ”fluff”, men lyfter även in perspektiv som fiktionalitet, litteraritet, emotionella läsarter, samt flicktyper och femininitet.