Allemansrättsligt nyttjande av annans mark - en komparativ studie mellan Sverige och Norge

Hur mark används, och till vad den används, är frågor som har största aktualitet. Därvid strävar olika intressen i samhället åt olika håll. Grundläggande regler för markanvändning finns i allemansrätten. Detta projekt utgörs av en rättsvetenskaplig komparativ studie av de allemansrättsliga reglerna i Sverige och Norge. I Sverige finns allemansrätten nämnd i regeringsformen och miljöbalken. Det har tidigare visats att man i den allemansrättsliga nyttjanderätten kan finna två olika spår – vardagsnyttospåret respektive rekreationsspåret. I en diskussion som följer vardagsnyttospåret har utövaren av allemansrätten rätt att nyttja annans mark p.g.a. att hon har nytta av det i sin vardag. I en diskussion som följer rekreationsspåret har utövaren rätt att nyttja marken därför att hon erhåller rekreation vid nyttjandet. I Norge finns den allemansrättsliga nyttjanderätten reglerad i Friluftsloven. Genom att studera den norska regleringen av allemansrättsligt nyttjande av annans mark, kan kunskap uppnås som kan ligga till grund för den i Sverige pågående diskussionen om allemansrätten. En övergripande fråga för projektet är huruvida man också i norsk rätt kan återfinna vardagsnyttospåret respektive rekreationsspåret. Studien syftar till att ge resultat som kan ligga till grund för dels en fördjupad diskussion om olika sätt att lösa problem som återfinns i alla länder, dels den i Sverige pågående diskussionen om allemansrätten och en eventuell reglering av denna.