Att döma skatt rätt - om principföljsam prejudikatbildning

Projektet avhandlar domskäls utförlighet, koherens och tydlighet i Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) praxis i skattemål, innefattande tillämpning av skatteavtal. Syftet är att presentera en uppdaterad skatterättslig tolkningsmetodik. Det finns exempel på avgöranden från HFD som kan tyda på bristande koherens i hur val sker mellan olika tolkningsobjekt/rättskällor i framför allt i de svåra fallen. Något som skapar svag förutsebarhet och osäkerhet i rättstillämpningen. Utgångspunkten för projektet är att skatterättsliga avgöranden bör skapas genom rationell argumentation utifrån givna tolkningsobjekt och med stöd av klart redovisade prioriteringsprinciper på ett i möjligaste mån likformigt sätt, nämligen enligt vad Strömholm benämner principföljsamt dömande. Prövningstillstånd meddelas i endast ca 2 % av de från kammarrätterna överklagade domarna och besluten. Kammarrätterna blir i praktiken sista instans i nästan samtliga mål och HFD:s roll är främst att vara prejudikatbildare. Det viktigt att kammarrätterna får ledning av noggrann prejudikatbildning från HFD. För detta krävs dels att HFD utförligt motiverar sina domskäl, dels avger domar som är koherenta med varandra. Forskningen kommer att identifiera och analysera eventuell inkoherens. Finns det motiverade anledningar till den bristande koherensen skall dessa värderas och skälen för dem vägas mot skälen för principföljsamt dömande.