Familjeföretaget, skilsmässan och bodelningsreglerna

Familjeföretagen har stor betydelse för Sveriges ekonomi, de utgör en betydande andel av alla associationer och finns i alla storlekar såväl som i alla branscher. I familjeföretag har familjefrågor stor inverkan på företagsfrågor. Ägarfamiljen har exempelvis ofta en betydande roll i den dagliga verksamheten. Familjesituationen är sålunda tätt sammankopplad med företagets möjligheter. Samtidigt talar skilsmässostatistiken sitt tydliga språk, ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Sammantaget utgör familjeföretagens betydelse och skilsmässostatistikens dysterhet ett viktigt men tämligen outforskat problemområde. Det leder till frågan: Vilken inverkan har skilsmässorna på familjeföretagen? Finns inget äktenskapsförord ingår aktierna i en bodelning i anledning av skilsmässa. Därmed kan resultatet bli att en f.d. make/maka skiljer sig till ägande i företaget. Om den nye ägaren i stället löses ut medför det, i förlängningen, kostnader för företaget. Projektet ämnar utreda hur företag påverkas av skilsmässa i ägarfamiljen samt hur familjen hanterar processen både ur juridiskt och företagsekonomiskt perspektiv. Djupförståelse av ämnet skapas genom den tvärvetenskapliga ansatsen och empiridriven forskning i form av fallstudier. Resultaten bidrar med ny kunskap som kan stödja familjeföretagare och deras rådgivare samt ge underlag för framtida policyåtgärder.