Kreditvärderingsinstituts ersättningsansvar

Kreditvärderingsinstituten spelar en central roll för stabiliteten och effektiviteten på de globala kapitalmarknaderna. Deras roll är att överbrygga informationsasymmetrin mellan emittenter av finansiella instrument och investerare i dessa instrument. Kreditvärderingsinstituten anses ha haft en betydande roll i skapandet av den kris som år 2007 uppstod på den amerikanska bolånemarknaden. Instituten hade undervärderat kreditrisken avseende s.k. subprimelån. Vidare anses instituten alltför sent ha förändrat sina felaktiga kreditbetyg när krisen var ett faktum. Instituten anses även ha bidragit till uppkomsten av andra kriser, såsom 1997 års ekonomiska kris i ett flertal asiatiska länder och det amerikanska energibolaget Enrons konkurs år 2001. Trots kreditvärderingsinstitutens stora påverkan på kapitalmarknaderna visar rättspraxis att domstolar har varit mycket obenägna att ålägga kreditvärderingsinstitut ansvar att ersätta exempelvis investerare som har lidit skada till följd av oaktsam kreditvärdering. I doktrinen finns emellertid ett starkt stöd för att instituten bör vara ålagda ett ansvar som motsvarar den makt som de i praktiken utövar på kapitalmarknaderna. Inom ramen för projektet aktualiseras ett flertal frågeställningar som har anknytning till kreditvärderingsinstitutens ersättningsansvar för oaktsam kreditvärdering: adekvansfrågor, culpabedömning och intressekonflikter. Projektet omfattar ersättningsansvaret för såväl inomobligatorisk som utomobligatorisk skada.