Överlappande immaterialrättigheter för design

Utvecklingen under de senaste decennierna har inneburit att olika immaterialrättigheter har brett ut sig samtidigt som gränserna mellan dem blivit otydligare. Ett objekt kan vid samma tillfälle åtnjuta skydd enligt flera olika immaterialrättigheter. Man brukar tala om överlappande rättigheter. Detta ger ökade möjligheter för objektsinnehavaren att skydda sig mot efterbildningar samtidigt som konkurrensförutsättningarna på marknaden kan påverkas negativt. En central frågeställning är hur man balanserar rättighetshavarens intresse av skydd mot hänsynen till den fria konkurrensen. Design kan typiskt sett skyddas av flera olika immaterialrättigheter: mönsterrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt. Ett av syftena med föreliggande projekt är att studera gränsområdet mellan varumärkesrätt och mönsterrätt vad avser skyddet för design för att konstatera likheter och skillnader och se i vilken utsträckning de överlappar. Varumärkesrätten var det första immaterialrättsområde som EG-anpassades, vilket skedde dels genom ett varumärkesdirektiv, dels genom en förordning om gemenskapsvarumärken. Under senare tid har mönsterrätten harmoniserats på ett liknande sätt genom ett mönsterdirektiv och en förordning om gemenskapsformgivning. Såväl förordningens som direktivets bestämmelser och begrepp lämnar ett stort utrymme för tolkning. I forskningsprojektet kommer att undersökas hur dessa begrepp och bestämmelser har tolkats nationellt och EU-rättsligt, genom framför allt ett studium av praxis.