Rätten till arbetshjälpmedel för funktionsnedsatta

Projektet syftar till att undersöka vilka kriterier som enligt gällande rätt uppställs för att arbetsgivaren och staten genom AF och FK ska erbjuda arbetshjälpmedel till funktionsnedsatta som söker eller strävar efter att behålla ett förvärvsarbete. Ett sådant arbetshjälpmedel är avsett att dels kompensera den funktionsnedsattes nedsatta arbetsförmåga, dels att anpassa arbetsmiljön så att den blir tillgänglig för honom eller henne. I detta syfte ingår även att undersöka vilka förutsättningar rättssystemet kring arbetshjälpmedel har för att främja den grundläggande principen om lika möjligheter till arbete i betydelsen faktisk jämlikhet. Med denna princip avses att alla hinder så långt som möjligt bör undanröjas så att funktionsnedsatta kan konkurrera på likvärdiga villkor. En genomgång av befintligt regelverk visar att detta är spritt, diffust, ofullständigt, motsägelsefullt och verkningslöst. Lagstiftaren definierar inte begreppen funktionsnedsättning och arbetshjälpmedel. Inte heller preciserar lagstiftaren hur statens ansvar för arbetshjälpmedel är delat mellan AF och FK samt dessa myndigheters förhållande till arbetsgivare. Dessutom är tillgång till domstolsprövning av beslut om arbetshjälpmedel begränsad. Denna brist har medfört att många funktionsnedsatta blir utan arbetshjälpmedel, något som i sin tur bidrar till arbetslöshet och sjukskrivning. Vid angivna förhållanden behövs en grundläggande analys av regelverket främst med ledning av vägledande rättsavgöranden.