Relationen mellan normer och rättsregler

Relationen mellan sociala, ekonomiska och andra normer och rättens normer är ett outforskat område. Det finns åtskillig kunskap om sociala normer respektive rättsregler var för sig, men inte hur de förhåller sig till varandra. Detta vill föreliggande forskningsprojekt råda bot på genom att i fyra delprojekt behandla strategiska relationer i förhållandet rätt och samhälle: – Vilka normer blir rättsregler och varför? Utgångspunkten är att rätten drar upp gränser för de sociala och ekonomiska systemen samtidigt som det tillhandahåller instrument för samhandlande som koordinerar beteenden. – Rätten upprätthåller sociala och ekonomiska normer. Rätten beskyddar de sociala och ekonomiska normer som primärt styr människors handlande. – Rätten är beroende av professionella normer från andra discipliner. Lagstiftning som styr den offentliga sektorn bygger i stor utsträckning på normer från de professioner som berörs, pedagoger inom skolans värd, läkare inom hälso- och sjukvården, etc. – Rätten som samhällets immunförsvar. Rätten har som särskild uppgift att lindra de normkonflikter som ger upphov till sjukdomssymptom i samhället genom att olika system krockar med varandra, såsom på miljö- och konsumentområdet, i arbetslivet, etc. Delprojekten rapporteras löpande och forskningsprojektet avslutas med en konkluderande sammanfattning i form av en monografi, där de viktigaste forskningsresultaten ska presenteras för en internationell publik.