Förhandsbesked i beskattningsförfarandet

Skattekonsekvenserna av civilrättsliga transaktioner med ekonomisk innebörd är svåra att förutse. En förklaring är att skattelagstiftningen är under ständig förändring och under starkt politiskt tryck. Det ”normala” rättssystemet klarar inte av att leverera tillräcklig förutsebarhet varför institutet ”förhandsbesked” införts. Fråga är om en form av skatteprocess innan en transaktion utförts eller en självdeklaration inlämnats. En skattskyldig söker ett förhandsbesked inför myndigheten Skatterättsnämnden. Inför nämnden är Skatteverket motpart. Det givna beskedet, som anger hur beskattningen skall ske i den situation som beskrivits, kan överklagas av någon part till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) utan att prövningstillstånd meddelats. Institutets egenskaper regleras i den korta lagen om förhandsbesked och kompletteras av förvaltningsrättslig lagstiftning. De processuella reglerna är sparsamt kodifierade och praxis från HFD är viktig för förståelsen av systemet. Under senare år har debatt uppstått om institutets syften och funktion. Till följd av undanröjningar från HFD har osäkerhet uppstått om vad som kan vara föremål för ansökan. Projektet går i första hand ut på att systematisera och analysera de relevanta rättskällorna för att öka kunskapen om institutets karaktär och innebörd. Projektet går också ut på att fastställa institutets syfte och funktion och om det finns behov av reformering eller behov av kompletterande förfaranden.