Forskningssamarbete i europarätt Stockholm-Oxford

Projektet är inriktat på forskningssamarbete med juridiska fakulteten i Oxford inom europarätt i vid bemärkelse. Arbetet är baserat i Sverige och syftar till att bidra till att svensk juridisk forskning får ökat internationellt genomslag och en starkare internationell karaktär. Projektet har tre huvudinriktningar. Den första tar sikte på EU:s bolagsrätt och den nordiska modellen för bolagsstyrning, särskilt risken för krockar mellan EU:s planer på detaljreglering och vår välfungerande modell med starka ägare och omfattande självreglering. Den andra inriktningen gäller konkurrenslagstiftningens civilrättsliga genomslag. Med tanke på EU:s planer på mer effektiva skadestånds- och talerättsregler gäller det att föra fram svensk rättssyn och erfarenheter. Den tredje inriktningen avser gemensam europeisk kontraktsrätt där en särskilt snabb utveckling sker inom EU. Även på detta område gäller det att klargöra vad svensk rättsuppfattning och lagstiftning har att erbjuda. Genomförandet sker primärt genom anordnande av konferenser, seminarier m.m. i samarbete med fakulteten i Oxford, som ger tillfälle för svensk expertis att belysa och utveckla läget i svensk och nordisk rätt och vad den kan bidra med. Detta skall leda fram till publikationer. Verksamheten inrymmer även gästföreläsningar och gästforskarbesök i samarbete med Oxford.