Principen om rättsmissbruk inom EU och Sverige - rättvisa eller rättssäkerhet?

Forskningsprojektet rör komparativ skatterätt, EU-rätt och komparativ civilrätt. Syftet med projektet är att göra en komparativ analys av begreppet rättsmissbruk i EU-rätten, den svenska och franska rätten, med betoning på begreppets betydelse inom ramen för skatterätten.Huvudsyftet med skatterättsliga regler är att förbjuda och straffa de som genom olika upplägg försöker undandra sig sin skattskyldighet. Sådana upplägg kan i efterhand betraktas som rättsmissbruk och kan därmed leda till allvarliga konsekvenser för skattebetalare antingen enligt skattebrottslagen eller genom beslut om upptaxering. Innebörden av missbruksbegreppet är vagt och leder till olika resultat som olyckligtvis inte kan betraktas som förutsebara. I EU-rätten finns en allmän rättsprincip om förbud mot rättsmissbruk men det saknas en övergripande och entydig definition av begreppet som kan tjäna som vägledning för skattskyldiga. En tillstötande svårighet är att rättsmissbruk som begrepp inte har samma innebörd i alla medlemsstaterna. Frågan är huruvida EU-domstols praxis om rättsmissbruk i olika rättsbranscher får verkan i svensk rättsordning. Vad är rättsmissbruk? Kan principen tillämpas i svensk rätt speciellt i inkomstskatt området?