Redovisningens betydelse för civil- och offentligrätt

Avsikten är att starta två rättsvetenskapliga forskningsprojekt knutna till en tvärvetenskaplig forskargrupp för forskning kring finansiell rapportering, dvs. företagens kommunikation med det omgivande samhället i form av koncern- eller årsredovisningar. Samhällets intresse för företagens externa redovisning har under senare år ökat, till en följd dels av uppmärksammade redovisningsskandaler som Euron, dels av den internationella finanskrisen och den påfrestning som krisen medfört för de finansiella institutionerna, t.ex. banker och försäkringsbolag. Det är offentliga och privaträttsliga normer som styr i vilken utsträckning företagens redovisning ger en tillförlitlig bild. Men redovisningsnormer spelar även en stor för den offentliga sektorn, exempelvis för uppföljning av kommunernas ekonomier. Ansökan avser två rättsvetenskapliga avhandlingsprojekt med koppling till redovisningsfrågor. I det första projektet undersöks den betydelse redovisningsregler har för skyldigheten att likvidera, dvs. upplösa, ett aktiebolag som saknar tillräckligt kapital. Det andra projektet är inriktat mot redovisning i offentlig sektor. Inom den kommunala redovisningen finns redovisningsrekommendationer liknande dem i privat sektor. Syftet med projektet är bl.a. att undersöka om normbildningen och tillämpningen av dessa rekommendationer är förenlig med Regeringsformens krav på offentlig verksamhet.