Statsmakt och varlighet

Frågan om det allmännas skadeståndsansvar är av stor vikt såväl principiellt som praktiskt, och den har av det vetenskapliga samfundet, i Sverige och internationellt, hittills ägnats förhållandevis liten uppmärksamhet. Att ämnet har tydlig aktualitet visas bland annat av den stora uppmärksamhet som frågan vid återkommande tillfällen rönt i media och i den offentliga debatten. De fall som uppmärksammats ryms inom ett brett spektrum och har bland annat gällt det allmännas ansvar vid felaktig taxering, dess ansvar för mobbning i skolan och dess ansvar när en kommun inte tillhandahållit sådan assistans som dömts ut enligt socialtjänstlagen. Under senare tid har det också avgjorts fall som aktualiserar de inhemska reglerna för det allmännas skadeståndsansvar i förhållande till EU-rätten. I undersökningen görs den civilrättsliga frågeställningen om det allmännas skadeståndsansvar i förhållande till enskilda fysiska och juridiska personer till föremål för en vidare analys med idéhistoriskt och filosofiskt innehåll. Det är grunderna för det allmännas civilrättsligt reglerade skadeståndsansvar som står i fokus, och det centrala temat är hur dessa grunder formats och försvarats i rättsligt, filosofiskt och idéhistoriskt avseende. I ett historiskt utvecklingsperspektiv identifieras tongivande rättsliga och rättsfilosofiska argument som fått betydelse för frågan om omfattningen av det allmännas ansvar för sina handlingar i förhållande till samhällets medlemmar.