Elektroniska avtal

Projektet rör elektroniska avtal. Uttrycket är mycket vanligt idag men används i olika betydelser. Det kan betyda till exempel att 1/ avtalet har ingåtts elektroniskt, 2/ huvudprestationen är digital till sin karaktär, 3/ huvudprestationen överförs elektroniskt, 4/ betalningen sker med hjälp av sådana moderna betalningsmetoder som smart phones, 5/ avtalet faller in under i synnerhet någon av lagarna om elektronisk kommunikation, elektronisk handel eller distans- och hemförsäljningslagen. För att det verkligen ska röra sig om ett elektroniskt avtal kan det krävas att ett eller flera rekvisit är uppfyllda. Projektet bygger vidare på en ”förstudie” från år 2013 – Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet – vilket en grupp akademiker, domare och praktiker skapade med sökanden som medförfattare, rörande förmögenhetsrätt och konsumentskydd, och redaktör. I boken används ett kommunikationsperspektiv vilket betyder att det relevanta rättsliga materialet systematiseras utifrån den allmänna idén att avsändaren vidarebefordrar ett budskap till mottagaren via någon form av medium. Avsikten är att denna grundläggande modell ska komma till användning också I samband med det aktuella projektet och hypotesen är att lagstiftaren är mest intresserad av att åstadkomma en effektiv kommunikation som helhet. Projektet ska resultera i en bok. Ett delprojekt vad gäller moderna betalningsformer lämpar sig dock bättre för en doktorsavhandling.