Händelser efter rapportperiodens utgång - redovisning och beskattning

Många poster i externredovisningen och i deklarationen (framför allt för inkomstslaget näringsverksamhet) förutsätter värderande ställningstaganden avseende verksamhetens situation per rapportperiodens sista dag. Det kan till exempel röra avsikten med ett innehav, värdet av en tillgång eller sannolikheten av en framtida händelse. Det kan dock efter rapportperiodens utgång inträffa händelser eller på annat sätt tillkomma ny information, som kastar nytt ljus över företagets situation per rapportperiodens sista dag. Sådana händelser är i själva verket mycket vanliga. Ändå är rättsläget i betydande delar oklart, när det gäller relevansen för externredovisningen och inkomstbeskattningen av händelser efter rapportperiodens utgång. Syftet med detta projekt är att, med rättsvetenskapliga och företagsekonomiska forskningsmetoder, levandegöra och belysa denna fråga.