Kan man lita på en trust? En studie över trustinstitutet

Projektet handlar om rättsfiguren trust som är mycket vanligt förkommande i det anglosachsiska rättssystemet. Även i länder med civil law tradition, bland annat Sverige, börjar trusten bli allt vanligare förekommande. Detta har givetvis att göra med att svenskar och svenska intressen är gränsöverskridande i en ökande utsträckning. Vi äger egendom utomlands, vi bor utomlands, vi har olika typer av relationer till människor och egendom i andra länder. Men vad är en trust egentligen och hur fungerar den sett med svenska ögon? Det övergripande syftet med projektet är att närmare studera rättsinstitutet trust för att klargöra trustens uppbyggnad, hur den fungerar och vilka rättsverkningar som följer av en trust. Projektet syftar också till att studera vilka motsvarigheter till trusten som finns i Sverige och slutligen att undersöka hur en trustliknande figur skulle se ut om den införlivades i den svenska rätten. Ofta översätts ordet trust med det svenska ordet stiftelse och man tänker sig att trusten fungerar på samma sätt som en stiftelse. Så kan vara fallet men är det som regel inte. Detta skapar en osäkerhet inte minst i rättsliga sammanhang. Utgångspunkten för projektet är alltså att det krävs en ökad kunskap, såväl inom juristsamhället som inom samhället i stort. Projektet kommer ha stor betydelse som förklaringsmodell till vad en trust är, hur den används och hur den ska hanteras när den förekommer i Sverige eller inom ramen för svenska intressen.