Nödvärn

Rätten till nödvärn – som innefattar en rätt för den enskilde att själv ta till våld när den utsätts för vissa typer av angrepp, intrång och så vidare – regleras i Brottsbalken (BrB) 24:1. Denna möjlighet att utöva rättfärdigat våld, där konsekvensen av att utövaren håller sig inom ramarna för det tillåtna blir att den frias från ansvar för vad som annars hade varit en brottslig gärning, är viktig att närmare studera: nödvärnsrätten utgör ett uttryckligt undantag från det statliga våldsmonopol som annars anses vara en central del i samhällsbygget. Behov finns av att studera nödvärnsregleringen såväl straffrättsdogmatiskt (i syfte att i olika frågor nå fram till vad som är gällande rätt, trots att invändningar om nödvärn är mycket frekventa saknas större sådana studier) som ideologiskt. Projektet behandlar bägge dessa aspekter.