Rättsekonomisk analys av aktiemarknadsbolags informationsgivning

I mitt forskningsprojekt ämnar jag metodiskt belysa europeisk och amerikansk reglering av aktiemarknadsbolags fortlöpande informationsgivning. Regleringen av aktiemarknadsbolags informationsgivning är ett ämne som ofta undergår förändringar i respons till händelser i omvärlden, och den finansiella kris som världen nyligen upplevt har lett till nya regler för informationsgivning såväl i EU som i USA. Först kommer jag att studera informationsgivning från ett policyperspektiv och försöka besvara frågor såsom hur mycket information vi bör kräva att företag offentliggör och hur vi balanserar sådana krav med företags behov av konfidentialitet, i vilken mån ett system för frivillig informationsgivning skulle kunna vara effektivt, hur informationsgivning bidrar till effektiviteten på finansiella marknader och i vilken mån kraven på informationsgivning kan tillåtas variera mellan företag. Därefter ämnar jag fastställa gällande rätt rörande aktiemarknadsbolags fortlöpande informationsgivning på EU-nivå, i utvalda europeiska jurisdiktioner, samt i USA, för att analysera effekterna av dessa regler. Här kommer jag att undersöka hur olika motiv för reglering påverkat den praktiska rättstillämpningen, beviskrav och andra kriterier för skadeståndsskyldighet, vilka påföljder som inträder för felaktig, missvisande eller sent offentliggjord information och i vilken utsträckning myndighetstillsyn och förvaltningsrättslig övervakning kompletterar civilrättsliga metoder.