Rättspraxis som rättskälla

Inom rättsvetenskapen är det allmänt känt att tillämpliga rättsregler återfinns i rättskällorna, en vagt avgränsad krets auktoritativa informationskällor, och att rättspraxis är en av dessa. Något klart svar på vilket sätt och i vilken omfattning rättspraxis fungerar som rättskälla i det svenska rättssystemet saknas dock, och kan svårligen åstadkommas enbart genom traditionella rättsvetenskapliga metoder. Genom att analysera ett omfattande antal avgöranden av svenska domstolar över längre tid syftar projektet till att empiriskt fastställa rättspraxis betydelse som rättskälla. Traditionell rättsvetenskaplig metod kompletteras i detta med statistik och nätverksanalys för att besvara frågor som vilka avgöranden blir prejudikat, inom vilka rättsområden är praxis särskilt viktig som rättskälla, hur påverkar olika instansers praxis varandra och hur har detta förändrats över tid.