Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället

När en person ådöms straffrättsligt ansvar ska det av domen framgå hur personens skuld i form av uppsåt eller oaktsamhet fastställts. Led den tilltalade av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället har det för rätten ofta inneburit svåra juridiska avväganden, vilka delvis grundar sig på medicinska sakkunnighetsutlåtanden. Var den tilltalade även ung, särskilt i åldern 15 år, kan det med hänsyn till den unges personliga utveckling och erfarenhet vara ännu mer komplicerat för rätten att pröva ansvarsfrågan. Problematiken på området har delvis sin grund i att enligt svensk rättsordning kan straffrättsligt ansvar ådömas även om den tilltalade led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Uppsåt eller oaktsamhet hos den tilltalade måste dock alltid påvisas. Projektet syftar till att samla in och systematisera rättspraxis beträffande hur domstolarna resonerar vid fastställande av straffrättsligt ansvar i de fall den åtalade led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället och var i åldern 15-21 år. Eftersom dessa personer är en särskilt utsatt grupp finns även med kravet om rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR anledning att granska dessa rättsfall närmare.