Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk och rättsteoretisk studie

Projektets övergripande syfte är att ta ett helhetsgrepp om hur äganderätten och egendomsskyddet förändrats i svensk rätt sedan mitten av 1980-talet. Effekterna av rättens transnationalisering och bioteknikens och informationsteknologins utveckling kommer att belysas särskilt. Ett första led i projektet är att kartlägga förändringarna. De utvecklingslinjer som identifieras genom kartläggningen kommer därefter att analyseras med utgångspunkt ett antal inflytelserika teorier om hur äganderätt uppstår och varför den bör skyddas. Dessa teorier är i grunden normativa men inom ramen för detta projekt kommer teorierna att användas diagnostisk för att utforska de rättsliga utvecklingstendenserna.

Projektets centrala forskningsfrågor är: Hur har äganderätten och egendomsskyddet förändrats i Sverige sedan mitten av 1980-talet? Hur förhåller sig denna rättsutveckling till inflytelser teorier om hur äganderätt uppstår och varför den bör skyddas?

Projektet kommer att struktureras kring tre konkreta och aktuella frågor: 1) huruvida äganderätten inbegriper egendoms framtida avkastning, 2) innebörden och omfattningen av samiska markrättigheter, samt 3) äganderätten till persondata som samlas in av applikationer som apple watch och facebook. Var och en av frågorna kommer att belysas historiskt, diskuteras i relation till teknikens och den transnationella rättens utveckling samt ge en ingång till den rättsfilosofiska analysen av äganderätten och skyddet av densamma.