Brottslig konkurrens. Rättsväsendet, det goda företaget och en fri marknad

Projektets övergripande syfte är att studera de möjligheter svenskt rättsväsende har att bekämpa företag som genom sin brottslighet beter sig illojalt och därmed hotar den fria konkurrensen. Det kan handla om olika typer av kriminella eller samhällsskadliga ageranden för att öka företagets vinst, som exempelvis korruption, priskarteller, skattebrottslighet, kränkande av mänskliga rättigheter och miljöbrott. Denna brottslighet missgynnar de goda företagen; de företag som respekterar gällande lagstiftning och vedertagna etiska riktlinjer. Förutsättningarna för dem att bedriva affärsverksamhet sker inte på samma villkor, något som i en extremsituation kan innebära att de skötsamma företagen konkurreras ut. Hur agerar svenskt rättsväsende för att förhindra detta? I vilken mån går det att upprätthålla en marknad med fri konkurrens mellan marknadens aktörer? För att besvara denna fråga kommer tre kompletterande metoder användas: dokument- och textanalys, intervjuer samt deltagande observationer. De texter och dokument som kommer studeras rör sig dels om relevant lagstiftning och förarbeten, dels policydokument framtagna av företagen och deras branschorganisationer. Intervjuer ska genomföras med Finanspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Konkurrensverket samt Svenskt Näringsliv. Deltagande observationer kommer ske vid de kommande rättegångarna mot två svenska företag, Telia och Lundin Petroleum.