Behandling av personuppgifter (integritetspolicy)

Torsten Söderbergs Stiftelse värnar de sökandes integritet. Stiftelsen vidtar alla lämpliga åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst. Behandling av personuppgifter i stiftelsens verksamhet sker i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Torsten Söderbergs Stiftelse värnar de sökandes integritet. Stiftelsen vidtar alla lämpliga åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst.

Behandling av personuppgifter i stiftelsens verksamhet sker i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Behandling av personuppgifter för sökande och anslagsmottagare

Stiftelsen hanterar personuppgifter för beredning av inlämnade ansökningar samt för utbetalning och uppföljning av beviljade anslag. Personuppgifter kan också komma att behandlas vid sammanställning och utvärdering av anslagsgivningen samt utformning av anslagspolicy och framtagning av ansökningsstatistik.

Den registrerade är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan stiftelsen inte behandla inlämnade ansökningar samt utföra utbetalning och uppföljning av beviljade anslag. Stiftelsen kan även komma att komplettera lämnade personuppgifter genom inhämtning av information från privata och offentliga register.

Hantering av personuppgifter är nödvändig för att stiftelsen ska kunna fullfölja beslut om anslagsgivning och de anslagsvillkor som upprättas med mottagaren av anslag, för administration, för redovisningsändamål samt för att stiftelsen ska kunna följa de lagregler som stiftelsen omfattas av.

Personuppgifterna behandlas på grundval av samtycke vid ansökan samt avtal vid anslagsgivning.

Personuppgiftsansvar

Det är Torsten Söderbergs Stiftelse (org. nr 857203-0214) som är personuppgiftsansvarig och beslutar om ändamålen med behandlingen av personuppgifter i stiftelsens verksamhet.

Torsten Söderbergs Stiftelse
Box 5391
102 49 Stockholm
Tel. 08-661 52 11
e-post kansli@torstensoderbergsstiftelse.se.

Hur får stiftelsen personuppgifterna?

Stiftelsen samlar in personuppgifter vid registrering av användarkonto, vid inlämnande av ansökan samt vid rekvirering av anslag och via kommunikation med de registrerade.

Vilka uppgifter behandlas?

Användarkonto: namn och e-postadress.

Ansökan: namn, födelsedatum, titel, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, disputationsår, uppgifter om organisationstillhörighet och anslagsförvaltare. Kontaktuppgifter till anslagsförvaltare verifieras med personnummer/organisationsnummer från Bisnodes register. I förekommande fall behandlas medsökandes uppgifter; namn, tillhörighet och e-postadress samt uppgifter till behörig prefekt, chef eller institutionsansvarig; namn, tillhörighet, adress och e-postadress.

Statistik och presentation av beviljade anslag: namn, titel, anslagsförvaltare/organisationstillhörighet, beviljat belopp och projekttitel.

Utbetalning: namn, adress, telefon, e-postadress, bankkontonummer och övriga uppgifter som är nödvändiga för att stiftelsen ska kunna administrera utbetalning av anslag.

E-post: kompletterande uppgifter genom kommunikation med sökande och anslagsmottagare.

Vilka uppgifter publiceras?

På stiftelsens webbplats samt i stiftelsens årsskrift och andra motsvarande utskick och kanaler som stiftelsen använder sig av för att presentera anslagsgivningen publiceras beviljade anslag i form av sökandes namn och titel, beviljat belopp, anslagsförvaltare/organisationstillhörighet, projekttitel och populärvetenskaplig sammanfattning.

Information om samtycke

Genom att skapa konto och skicka in en ansökan samtycker den registrerade till att stiftelsen får behandla lämnade personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt stiftelsens ändamål.

Överföring till tredje land

Personuppgifterna kan komma att överföras till och lagras i ett land utanför EU/EES för samma ändamål som beskrivs i denna handling. Oavsett till vilket land stiftelsen överför personuppgifter uppfyller stiftelsen skyldigheten att tillse att en god skyddsnivå föreligger för uppgifterna och att dessa behandlas i enligt med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka kan komma att ta del av uppgifterna?

Förutom Torsten Söderbergs Stiftelses styrelse och kansli lämnas uppgifterna till stiftelsens vetenskapliga rådgivare samt andra berörda parter knutna till stiftelsen verksamhet, såsom redovisningsbyrå och revisorer. En inskickad ansökan är inte offentlig handling och lämnas inte vidare till obehöriga. En ansökan kan dock i vissa fall diskuteras med berörda personer inom sökandens lärosäte eller forskningsorganisation, med berörd förvaltare och med andra externa finansiärer.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter i ansökningar och anslagsdokumentation sparas så länge det är nödvändigt för stiftelsens administrativa arbete samt för uppföljning av beviljade forskningsprojekt. Ansökningar och anslagsdokumentation sparas digitalt i tio år därefter arkiveras de i pappersform. Avsikten med bevarandet är att möjliggöra historiska och statistiska forskningsändamål över tid. Utöver detta sker bevarandet med stöd av berättigat intresse för att utvärdera och utveckla stiftelsens verksamhet.

Den registrerades rättigheter

Registerutdrag. Den registrerade har rätt att begära ett utdrag för att kontrollera vilka personuppgifter stiftelsen behandlar och att registrerade uppgifter är korrekta.

Rättelse av uppgifter. Stiftelsen är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta sådana uppgifter som ändrats, är felaktiga eller inte har behandlats i enlighet med GDPR.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m. Den registrerade har rätt att begära att stiftelsen raderar registrerade personuppgifter eller begränsar behandlingen av uppgifterna. Denna rätt omfattar inte behandling av personuppgifter som sker på grund av till exempel bokföringslagen.

En begäran om registerutdrag, rättelse eller radering ska ske skriftligen och vara egenhändigt undertecknad samt innehålla namn och personnummer. Den ska vara ställd till stiftelsen/personuppgiftsansvarig (se ovan).

Klagomål. Den registrerade har rätt att i förekommande fall inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Uppdatering av hanteringen av personuppgifter

Stiftelsen kan vidta ändringar i behandlingen av personuppgifter. En ny version av denna handling blir gällande när den publiceras på stiftelsens webbplats.