Tornet på Stockholms stadhus en sommardag.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay, Kanada. Forskning kring föräldraskap, biologi, skolgång och brottsförebyggande åtgärder upp till 24 års ålder belönas.

Som världsledande forskare tilldelas Tremblay priset för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap. Tremblay har kombinerat denna forskning med noggranna tester av åtgärder som kan förändra vissa av dessa faktorer och leda till minskat våld och annan kriminalitet.

Juryn belönar ett livsverk av banbrytande forskning som resulterat i över 500 vetenskapliga artiklar. Tremblays studier började i Montreal på 1980-talet. Idag är han även verksam i Paris och Dublin, där han bland annat forskar kring prenatalt brottsförebyggande arbete där blivande mödrar i riskzoner står i centrum. Juryn uppmärksammar särskilt hans förmåga att framgångsrikt hitta samband mellan flera olika vetenskapliga discipliner samt att anknyta denna forskning till klassisk filosofi. Han har även lyckats översätta grundforskning till konkret brottsförebyggande åtgärder och testa effekterna av dessa åtgärder.

Prisbelönt forskning

Juryn har valt att lyfta fram fyra centrala delar av professor Tremblays forskning:

  • Kulmen för våldsamt beteende är inte vid tjugo års ålder, utan vid drygt 3 års ålder. Denna insikt skapar många möjligheter till våldsförebyggande åtgärder.
  • Indikationer på tidigt och återkommande våld är sociala, epigenetiska såväl som genetiska, vilket innebär att de delvis kan påverkas och inte bör accepteras som oundvikliga.
  • Dessa indikationer ska därför inte ignoreras. Tremblay visade bland annat på ökad risk för våld bland kanadensiska barn med förlossningsskador, som gick i förskolan vid 4 års ålder. Utvecklingen hos barnen utan sådana skador gagnades av förskolan, medan barn med dessa skador behöver en särskild typ av stöd för att nå en positiv utvecklig.
  • Tremblay upprättade en lista på indikatorer för att välja ut barn med behov av intensivt stöd mellan sju till nio års ålder. Barn som fick sådant stöd, uppvisade en 34 procentig minskning i kriminellt beteende vid tjugofyra års ålder jämfört med barn med samma indikatorer på problem som inte valdes ut för åtgärdsprogrammet. Programmet omfattade förutom barnen, även deras föräldrar och lärare.
Richard E. Tremblay och H.M. Drottning Silvia. Foto Pernille Tofte.

Tremblays forskning erbjuder betydande möjligheter till direkta och tydliga rekommendationer rörande åtgärdsprogram för föräldrar och barn i syfte att förebygga våld och annan kriminalitet. Han är ledande forskare inom många olika vetenskapsområden och har skrivit artiklar inom pediatrik, psykiatri, psykologi, neurovetenskap, genetik, epigenetik, ekonomi, sociologi, statistik, utbildning, hypertoni, endokrinologi och folkhälsa, såväl som kriminologi.

Bredden av hans både teoretiska och empiriska arbete skapar en förebild för yngre forskare som vill utveckla och testa mer effektiva metoder för att förbättra möjligheter till ett bra liv för sårbara människor. Hans livsverk visar att en sådan är möjlig om man tillämpar resultat av grundforskning i praktiskt arbete med barn.

Priset utdelades i juni 2017 i Stockholms stadshus.

Om priset
Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som instiftats med stöd av Justitiedepartementet och Torsten Söderbergs Stiftelse. Det delas ut årligen med en prissumma på en miljon kronor i samband med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Prisets mål är att främja:
– ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
– en mer effektiv och human offentlig politik gällande behandlingen av brottslingar
– ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder, både inom rättsväsendet och det civila samhället
– praxis för hjälp till brottsoffer
– förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare.

Stockholmspriset i kriminologi, SU