60 år av möjliggörande

Den 5 maj 1960 undertecknade makarna Torsten och Wanja Söderberg det donationsbrev som lade grunden till bildandet av Torsten Söderbergs Stiftelse. Donatorernas initiativ har hittills möjliggjort 60 år av omfattande forskningsverksamhet. Stiftelsen har anslagit cirka 2 miljarder kronor i dagens penningvärde sedan starten.

För Torsten och Wanja Söderberg var syftet med donationen filantropiskt. Genom att skänka delar av sin förmögenhet ville makarna stärka Sverige genom att utveckla forskningen och undervisningsverksamheten. De beslutade personligen om stiftelsens inriktning och att deras stiftelse skulle ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga”.

Donationen till stiftelsen utgjordes av 20 000 stamaktier i förvaltningsaktiebolaget Ratos. Ratos var moderföretag till det tidigare familjeföretaget Söderberg & Haak.

Under stiftelsens första 60 år har huvuddelen av donationen möjliggjort ett stort antal forskningsprojekt inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena samt andra discipliner exempelvis humaniora. Största anslagsmottagare har varit Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet samt Kungl. Vetenskapsakademien.

Utöver forskningsanslagen har stiftelsen tagit initiativ till större enskilda donationer till exempel professurer vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm och vid Kungl. Vetenskapsakademien, många i samarbete med Ragnar Söderbergs stiftelse. Torsten Söderbergs Stiftelse har också instiftat priser i medicin, ekonomi, rättsvetenskap, nordisk design och konsthantverk, handel samt journalistik inom stiftelsens huvudområden. Priserna är tänkta att inom respektive område lyfta fram framstående insatser och att stimulera fortsatt forskning och utveckling.

Torsten Söderbergs Stiftelse har medverkat till forskningsfrontens förflyttning under sextio år. Det uppstår ständigt nya forskningsfält och många gåtor återstår att lösa. Ofta krävs tvärvetenskapliga insatser för att lösa de samhällsutmaningar vi har idag. Torsten Söderbergs Stiftelse fortsätter att aktivt möjliggöra forskningens spännande utveckling.