Selma Giöbel och den svenska jugendtextilen

I projektet ’Selma Giöbel och den svenska jugendtextilen’ undersöks jugendtextil som handelsvara och designfenomen i Sverige mellan 1885–1915. Att många hantverkare kring sekelskiftet 1900 arbetade i gränslandet mellan en konstnärsbana och en industriell praktik är idag ett relativt välkänt fenomen. Att de därtill i hög grad verkade genom handelsidkande på olika sätt är mindre undersökt. Med utgångspunkt i Selma Giöbels (1843–1925) verksamhet som textilhantverkare och innehavare av olika handelsrörelser undersöks hur textil fungerade som handelsvara och designpraktik i Sverige. Projektet belyser därmed en tid och verksamhet som lade grunderna till dagens designkultur. Genom studien skapas en fördjupad förståelse för hur design, hantverk och handel hade synergieffekt för varandra och visar hur ett textilt entreprenörskap kring sekelskiftet 1900 fungerade i praktiken. Forskningen baseras på studier av en mängd arkivmaterial som hittills legat outforskat. Genom en publicering i bokform kommer en fördjupad bild av det praktiska arbetet kring textil formgivning i kombination med näringsidkare vid förra sekelskiftet att kunna förmedlas till en bred publik.