Investeringsskyddsavtal i tider av intensifierad klimatpolitik

En betydande del av globala investeringsflöden täcks av mellanstatliga avtal om investeringsskydd. Avtalen har kritiserats på en rad punkter. På senare tid har särskilt avtalens klimateffekter ifrågasatts. Det hävdas att investeringsskyddsavtalen bromsar omställningen mot en klimatmässigt hållbar ekonomi genom att låsa in ekonomier i existerande produktionssystem, särskilt genom att fördyra utfasningen av strandade tillgångar. Den ekonomiska forskningen om avtalen är fortfarande mycket begränsad. Det övergripande syftet med detta projekt är därför att initiera forskning om avtalens utformning och effekter sett ur ett klimatperspektiv. Projektet består av två delar, båda i skärningsområdet mellan ekonomi och juridik. En mycket kritiserad aspekt av avtalen är att de tillåter privata investerare att föra tvister mot värdländer (ISDS). Ett delprojekt ska identifiera för- och nackdelar för avtalens parter att tillåta sådan talerätt i tvister rörande klimatrelaterade åtgärder av värdländer. Begreppet investerares ’legitima förväntningar” spelar en central roll i skiljedomar rörande investeringsavtalstvister, och kan förväntas att göra det även i framtida klimatrelaterade tvister. Det råder dock delade uppfattningar juridiskt om vad som ska menas med begreppet. Det andra delprojektet ska analysera förväntningars roll i tvister om klimatåtgärder sett ur ekonomiskt perspektiv.