Nyckelfaktorer bakom AI:s arbetsmarknadseffekter

Artificiell intelligens (AI) har gjort stora framsteg och väntas i grunden stöpa om arbetsmarknaden. Men i avsaknad av longitudinell mikrodata om företag och yrkesverksamma är forskningen om AI:s effekter delvis motstridig och påvisar associationer snarare än orsakssamband mellan AI och exempelvis sysselsättningen. I detta datadrivna projekt bryter vi ny mark. Vi fokuserar på nyckelfaktorer bakom AI:s arbetsmarknadseffekter för den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vi studerar företags och anställdas exponering för och anpassning till olika typer av AI i fyra utvalda länder under två decennier, detta med metoder från nationalekonomi och datavetenskap och ett unikt datamaterial på mikronivå. Vi mäter AI:s utveckling och anammandet av AI. Sedan beskriver och identifierar vi allmänna samt specifika effekter av AI på kort och lång sikt. Målet är att bidra med gedigen kunskap om hur olika grupper av kunskapsintensiva tjänsteföretag och anställda påverkas av AI. Detta behövs för att politiker, myndigheter, företag och anställda ska kunna fatta underbyggda, välavvägda och framtidsinriktade beslut. Kunskapsintensiva tjänster är centrala för vårt moderna samhälles infrastruktur och genomgår en digital omvandling tack vare framsteg inom AI. Vi belyser hur AI påverkar arbetskraftsefterfrågan, arbetets innehåll, kvalifikationer som erbjuds/efterfrågas, och inkomster – kort sagt, vilka nyckelfaktorer som kan hjälpa arbetstagare och arbetsgivare att blomstra i morgondagens arbetsliv.