Kan ekonomiskt egenintresse förklara negativa attityder till handelskonkurrens?

Ett antal arbetsmarknadskonflikter relaterade till låglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft har blivit livligt uppmärksammade i den offentliga debatten runt om i EU:s medlemsländer. Av debatten att döma tycks de flesta medborgare ha en mer negativ inställning till låglönekonkurrens när det gäller import av tjänster än när det gäller import av varor. Detta projekt syftar till att analysera hur attityderna till olika former av utrikeshandel relaterar till individernas ekonomiska egenintresse genom att testa hur väl de kortsiktiga och långsiktiga handelsteoretiska modellerna kan förklara en individs attityd. Analysen i detta projekt kommer att baseras på data från en enkätstudie (från 2007) av attityddata insamlad genom intervjuundersökningar samt ännu opublicerade data från en uppföljningsinsamling (från 2011). Detta omfattande datamaterial, som samlats in i annat syfte, ger en unik möjlighet att bidra till den empiriska politiska-ekonomiska litteraturen kring handelspolitik och i synnerhet till den knappa empiriska litteraturen kring den specifika faktormodellen. Men framför allt är det angeläget att få mer kunskap om hur attityderna till handelskonkurrens ser ut i ljuset av de arbetsmarknadskonflikter som hejdar en djupare integration av de europeiska marknaderna.