Ljus och frihet till näringsfång - 1800-talet som annons

All mediehistorisk förändring är i regel en kommersiellt driven jakt på ständigt nya marknader, publiker och konsumenter. Det gäller också presshistorien, i synnherhet under 1800-talet då det moderna industri-Sverige växer fram. Tidningarnas spalter utgör den infrastruktur i vilken ekonomin äger rum och tar plats, och i vilken den ekonomisk-politiska diskussionen förts. Pressens självbild är förstås en helt annan. Tidningen har länge varit garant för demokrati och fritt meningsutbyte. Men i realiteten är dagspressen lika beroende av stadiga intäkter som vilket företag som helst. Mediets budskap är inget annat än dess reklam. Projektet avser digitalisering av en miljon sidor svensk dagspress från 1800-talet och är uppdelad på två separata delar. Den ena delen görs i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och fokuserar på digitaliseringen av specifik Göteborgspress under 1800-talet. Den andra delen görs i samarbete med Centrum för näringslivshistoria och baserar sig på 1800-talspressen som ett slags annonsblad. Presshistorien har alltid varit en historia om pengar, och det är först genom att anlägga ett tydligt ekonomisk-historiskt perspektiv som dagspressens egentliga former och konturer under 1800-talet framträder. I digital form med OCR-läsa sidor för blixtsnabb textuell eftersökning kommer ingen forskare att längre kunna undgå denna annons-ekonomiska aspekt av presshistorien.