Lamininer - celldifferentiering, fenotypstabilitet, pancreasöars expansion

De flesta celltyper i kroppen är placerade på eller direkt bundna till tunna bindvävsstrukturer (basalmembran) som innehåller specifika lamininproteiner som finns i över 16 olika former och som är vävnadsspecifika. Lamininerna är viktiga för celldifferentiering bindning samt för cellers vävnadsspecifika stabilitet. Vi har som enda forskargrupp producerat dessa mycket komplexa proteiner och studerat dem. Vi har visat att lamininerna har flera