Reproduktion och digitalisering av familjen Gjörwells brevsamling

Anslaget gäller medel för digitalisering av Carl Christoffer Gjörwells brevsamling ”Familjebrev”, förvarad på Kungliga Biblioteket. Bibliotekarien och utgivaren Carl Christoffer Gjörwell, känd för sin verksamhet inom det svenska 1700-talets tidskrifts- och bokbransch, ansamlade under sitt liv en av de största privata brevsamlingar som ännu återstår från denna tid. Trots existensen av detta rika material är den befintliga forskningen om Gjörwell fragmentarisk, särskilt vad gäller privata aspekter av hans liv. Detta kan anses underligt med tanke på att Gjörwells privata brevsamling ansetts ge en mycket nära bild av borgerskapets liv vid denna tid, samtidigt som Gjörwell blivit känd för att inom sitt privata liv ha utgjort en arketyp för den vänskapskult och den känslomässiga relation till naturen som utmärkte 1700-talet. I ett avhandlingsprojekt i historia bedrivet vid Umeå universitet undersöks just dessa aspekter av Gjörwells liv och anslaget gäller reproduktion och digitalisering av det källmaterial som utgör bas för studien. Syftet med digitaliseringen är att underlätta bearbetningen av detta stora, sköra och ibland svårlästa material, samt skydda detta från slitage och öka tillgängligheten för andra forskare.