Verksamheten i förskoleklass och grundskolans årskurs 1

Förskoleklassen fördes in i skolan och blev en egen skolform år 1998. Med förskoleklassens inrättande fanns en ambition om att förskolan- och skolans pedagogiska traditioner skulle mötas. Utgångspunkten var att en smidig övergång skulle ske och med detta skulle ett homogent utbildningssystem skapas. Studien inriktas mot att fördjupa förståelsen för den verksamhet som sker i förskoleklassen och grundskolans årskurs 1, samt övergången verksamheterna emellan. Ett särskilt fokus riktas mot hur arbetet med det tidiga skriftspråkslärandet utformar sig i förskoleklassen och hur detta arbete sedan tas emot i årskurs 1. Området är särskilt intressant då det finns ett fåtal klassrumsnära studier som undersökt denna övergång ur ett tidigt läs- och skrivdidaktiskt perspektiv.