Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020

Göteborgs arkitekturhistoria de senaste 100 åren har präglats av en stor skara högskoleutbildade arkitekter. Under tidigt 1900-tal utövades yrket enbart av män, medan idag drygt hälften av alla arkitekter i Sverige är kvinnor. Projektet har arbetstiteln Arkitekter i Göteborg i hundra år. Kvinnor tar plats på 1900-talet. Den föregående boken Arkitekter och fasader. Göteborg 1850–1920 beskrev tiden fram till dess att kvinnor i Sverige på 1920-talet tilläts utbilda sig till arkitekter. Detta projekt lyfter fram ett 40-tal arkitekter, alla kvinnor, vars verksamhet präglat Göteborg under olika tider och belyser arkitektyrkets utveckling och Göteborgs arkitekturhistoria under 100 år. Arkivforskning och djupintervjuer ligger till grund för ett antal korta yrkesbiografier. Historiska pionjärer som Dagmar Hall, Anna Lous Mohr och Ingrid Wallberg har skymtat i tidigare forskning. Flera nu levande arkitekter födda så tidigt som på 1920- och 1930-talen har intervjuats. Så lyfts exempelvis Ingegerd Ågren och hennes långa verksamhet med början på 1940-talet fram genom intervju och dokument. Det finns ytterst lite skrivet om kvinnors arkitektverksamhet i Göteborg under 1900-talets senare hälft och fram till vår tid. Flera av de yngsta arkitekterna som intervjuas i studien, kommer sannolikt att vara aktiva långt efter Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Forskningen kommer att publiceras som bok 2020, Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020.