Fotografier i spänningsfältet mellan upphovsrätt och yttrandefrihet

Vi använder alltmer fotografier när vi kommunicerar. Digitala foton är mycket lätta att framställa, de flesta har tillgång till en digital kamera i sin mobiltelefon eller bärbar dator. Digitalisering av kommunikationsvägarna har medfört ökade möjligheter för såväl enskilda, som intressegrupper och traditionella medier att lätt publicera foton och att lätt ta del av andras foto. Parallellt med den ökade användningen av foton finns det ett ökat intresse av att kunna kritiskt granska dessa och att därvid kunna använda sig av någon annans foto utan dennes tillstånd. Upphovsrättslagens utrymme för kritisk granskning av foto utan upphovsmannens tillstånd – ett yttrandefrihetsintresse – är begränsat och just digitala bilder undantas i väsentliga hänseenden. Detta förhållande innebär en otillfredsställande situation ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Syftet med detta projekt är att göra en kritisk granskning av om en lämplig balans upprätthålls mellan upphovsrätt och yttrandefrihet när det gäller fotografier och att – om så skulle behövas – föreslå lämpliga lösningar. Frågan ska betraktas även i ett EU- och konventionsperspektiv.