Elektroniska avtal

Det rör sig om en ansökan om forsättningsanslag. Det ursprungliga projektet utgick från en bok ”Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet” från år 2013 men var särskilt inriktat på frågor rörande avtal och kontrakt.  En uppsats har hittills utarbetats inom ramen för projektet, nämligen Näthat som publicerats i Svensk Juristtidning. Vidare håller en mindre bok på att avslutas som hänger samman med ovanstående verk. Vidare pågår nyutgivning av ovanstående bok vilken kan antas gå till tryck i mitten av år 2018. Slutsatser som kunnat dras av hittillsvarande forskning är att kommunikationsperspektivet är synnerligen värdefullt för t.ex. jämförelser mellan likartade regler inom skilda juridiska ämnesområden. Lagstiftningsarbete pågår vidare inom EU vad gäller dels tillhandahållande av digitalt innehåll (COM(2015) 634 final), dels vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor (COM(2015) 635 final) och slutligt ställningstagande avses ske under hösten 2017. Den sista delen av forskningsprojektet, vilken är särskilt inriktad på avtals- och kontraktsfrågor, väntas därför kunna genomföras under år 2018.