Näringsförbud – ett viktigt obearbetat multidisciplinärt juridiskt ämne

Näringsförbud infördes först i samband med konkurs, men kom sedan att successivt utvidgas till andra rättsområden, idag även med anledning av överträdelser av förbud i konkurrensrätten, brott och underlåtenhet att betala skatt när näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt. Uppgifter inom näringsförbudsområdet har: domstolar, Konkurrensverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen, Skatteverket, Åklagarmyndigheten och även konkursförvaltare.

Frågor om näringsförbud aktualiseras också frekvent inom näringslivet t.ex. i anslutning till kreditprövning hos banker eller i den verksamhet som bedrivs av kommersiella företag eller av ekonomiska och juridiska rådgivare.

Näringsförbudet har stegvis utvidgats till ett allt mer multidisciplinärt juridiskt ämne där näringsförbudslagstiftningen i ökad omfattning samspelar med relevant lagstiftning från andra anslutande lagstiftningsområden. Ett resultat är att utvecklingen inom området i dess helhet blivit mer oöverskådlig och kunskapskrävande inte bara för domstolar och myndigheter utan också för de personer i näringslivet som behöver kunskaper om näringsförbud i olika situationer.

Forskningsprojektets huvudsakliga syfte är att utreda och analysera samt klarlägga centrala frågor gällande materiella och processuella kriterier och krav på samverkan enligt lagstiftning, rättspraxis, inklusive Europakonventionen och EU-rätten.